درقبال ضمانت شماچک میدهم برای ضمانت 400,میلیون وام ازاد