نیازمند سرمایه هستم ضمانت چک و سفته دارم کارمند خصوصی هستم