نیازمند سرمایه برای فروش کالای پزشکی با سود ماهانه 2.5 درصد تضمینی