خریدار فوری وام ازدواج هستم. کارمند رسمی هستم با کسر از حقوق و چک