نیازمند ضامن کسر از حقوق رسمی برای دریافت وام مستاجرین