درخواست خرید وام از 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان