خریدار وام 70 میلیونی فوری.با 2 ضامن فیش حقوقی و دسته چک کارمندی