نیازمند وام یکساله، ضمین سفته، پنجاه درصد هم سود میدم