نیازمند ضامن کارمند یا بازنشسته گوهی کسر از حقوق می باشم