نیازمند ۳۰۰تا ۵۰۰میلیون وام با اقساط ۱۵تا ۲۰ میلیونی