وام ۵۰میلیونی برای فعالان صنایع دستی، ۵ ساله با ۶ ماه تنفس