خبرهای سهام عدالت اسفند۹۹ و برگزاری انتخابات برای سکان داری مردم